Rakentamisen ja korjausrakentamisen sekä asennustöiden ammattilainen

Sanee­raus ja Asen­nus Pöl­lä­nen Oy on raken­ta­mi­sen ja kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen sekä asen­nus­töi­den ammat­ti­lai­nen. Teem­me yhteis­työ­tä usei­den tun­net­tu­jen tuot­tei­den val­mis­ta­jien kanssa.

Asiak­kai­tam­me ovat niin yksi­tyi­set kuin talo­yh­tiöt ja yri­tyk­set. Pal­ve­lem­me pää­sään­töi­ses­ti Ete­lä-Kar­ja­lan alueella.

Kauttamme saatte mm..

- Rakennusalan palvelut

- Ikkuna- ja oviremontit

- Terassit ja lasitukset

- Kalusteasennus

Kun tarvitset luotettavaa saneerausta