Saneeraus Pöllänen

Rakentamisen ja korjausrakentamisen sekä asennustöiden ammattilainen

Sanee­raus ja Asen­nus Pöl­lä­nen Oy on raken­ta­mi­sen ja kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen sekä asen­nus­töi­den ammat­ti­lai­nen. Toi­mim­me yhteis­työs­sä usei­den tun­net­tu­jen tuot­tei­den val­mis­ta­jien kans­sa sekä pyrim­me tuo­maan mah­dol­li­sim­man hel­pos­ti tuot­teet ja pal­ve­lut asik­kai­den saa­ta­vil­le ilman yli­mää­räis­tä juok­se­mis­ta liik­kees­tä toi­seen näin sääs­tää aikaa ja rahaa sekä myös vält­tyy yli­mää­räi­sel­tä stres­sil­tä kun mah­dol­li­sim­man monet tuot­teet ja pal­ve­lut saa yhden yri­tyk­sen kaut­ta suo­raan asiakkaalle.

Asiak­kai­tam­me ovat niin yksi­tyi­set kuin talo­yh­tiöt ja yri­tyk­set. Pal­ve­lem­me pää­sään­töi­ses­ti Ete­lä-Kar­ja­lan alu­eel­la mut­ta teem­me myös tar­vit­taes­sa töi­tä myös muis­sa paikkakunnissa

Kauttamme saatte mm..

Kiinteistösaneeraukset

Sanee­raam­me kiin­teis­tö­jä ja huo­neis­to­ja sekä raken­nam­me uutta.

Huoneistoremontit

Remon­toim­me asun­non lat­tias­ta kattoon.

Kirvesmiestyöt

Raken­nam­me myös auto­tal­lit sekä varas­tot ja kasaam­me talopaketit.

Maalaustyöt

Maa­laam­me talot sekä kiin­teis­töt niin sisäl­tä kuin ulkoakin.

Korjaus-ja asennustyöt

Asen­nam­me keit­tiö­ka­lus­teet ja kyl­py­huo­ne­ka­lus­teet sekä ikku­na, ovet ja lami­naat­ti­lat­tiat. Teem­me myös korjaustöitä

Kun tarvitset luotettavaa saneerausta